A literature enthusiast girl sets fire within herself. ( शब्दको भर्याङ चढेर शब्दकोषमा अट्ने रहर । )